2024-02-26 07:30Pressmeddelande

Nya riktlinjer för biståndshandläggning i kommunen

Fokus på två händer som håller i en käpp. I bakgrunden syns en ett ansikte av en äldre man.

Från och med februari 2024 har socialnämnden beslutat att ändra Lindesbergs kommuns riktlinjer för biståndshandläggning. De nya riktlinjerna är ett steg i rätt riktning för att möta framtidens behov och att främja delaktighet hos personer med vård- och omsorgsinsatser.

Syftet med de nya riktlinjerna är att arbeta mer personcentrerat i stället för att vara en insatsstyrd verksamhet. Det innebär att personer som idag får stöd i sin vård- och omsorg kommer att märka av viss förändring.

Varför ändrar vi våra riktlinjer?

Anledningen till att nämnden valt att se över och ändra riktlinjerna för biståndshandläggning beror på att de gamla riktlinjerna inte möter de välfärdsutmaningar som kommunen och Sverige står inför. Det handlar bland annat om att färre ska försörja fler då andelen personer i arbetsför ålder är mindre än den del av befolkningen som är i behov av vård- och omsorgsinsatser. Detta innebär att vi måste tänka nytt, lära oss nyttja våra resurser på rätt sätt och arbeta mer personcentrerat och digitalt.

Vilka förändringar är det?

I de nya riktlinjerna kommer samtliga ansökningar för biståndshandläggning utredas enligt metoden Individens behov i centrum (IBIC). Detta är ett nytt tillägg där syftet är att främja vårdtagarens delaktighet.

Ett exempel på detta är att inköp av mat och hushållsartiklar hos vårdtagare med hemtjänst numera kommer att ske digitalt. Det innebär att personal tillsammans med vårdtagaren gemensamt kommer att beställa hem de artiklar som önskas i stället för att personal åker och handlar.

Ett annat exempel är att vi ska uppmana vårdtagare till att vara mera delaktiga i sin egen vård- och omsorg. Det innebär bland annat att vårdtagaren ska kunna utföra vissa insatser själva, men med stöd från personal.

Möjligheten till mattjänst kommer även att förändras. Det innebär att vårdtagare med behov av specialkost exempelvis timbal, flytande eller tjockflytandekost kan ansöka om mattjänst. Övrig mattjänst tas bort som biståndsinsats

Vilka biståndsinsatser tas bort?

Fönsterputs kommer inte längre erbjudas som stöd- och hjälpinsats.

Hur påverkar det här mig eller mina anhöriga?

Om du har eller är anhörig till en person som har någon form av vård- och omsorgsinsats kommer du att märka av viss förändring. Målet med de nya riktlinjerna är att förändringarna ska vara positiva för varje enskild vårdtagare. Det är viktigt att komma ihåg att alla förändringar kommer att ske succesivt och att varje enskild vårdtagare kommer att informeras i god tid innan ändringarna görs.

”Med de nya riktlinjerna lägger vi nu en större vikt vid individens delaktighet i biståndshandläggningen. Riktlinjer anger vad som är en skälig levnadsnivå, men ska inte tolkas som absoluta regler. Det kan innebära olika saker för olika individer vid olika tidpunkter och förhållanden. Enligt Socialtjänstlagen ska en individuell behovsbedömning alltid göras, säger Jari Mehtäläinen, ordförande i socialnämnden.


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande, kultur och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.


Kontaktpersoner

Madde Gustafsson
Förvaltningschef Socialförvaltningen
Madde Gustafsson
Jari Mehtäläinen
Ordförande socialnämnden
Jari Mehtäläinen